Nemzetközi Tudományos Konferencia a Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja alkalmából

Több mint száz résztvevő kísérte figyelemmel azt a nemzetközi konferenciát, amely több társadalmi szervezet bevonásával került lebonyolításra a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus Dísztermében a Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja alkalmából október 20-án.

A Magyar Rendészettudományi Társaság Katasztrófavédelmi Tagozata, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség, a Magyar Hadtudományi Társaság Katasztrófa- és Polgári Védelmi, valamint Belügyi Szakosztályai, a Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület, a Magyar Környezetvédelmi Egyesület, a Védelmi Információs Központ Alapítvány, valamint a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma által szervezett konferencián a hallgatóság a plenáris előadáson 12, a négy szekció ülésen 26 előadást kisért végig. A rendezvényre zalaegerszegi Ganz Ábrahám Technikumból is érkeztek diákok.

Elsőként a konferencia levezető elnöke Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, a KVI címzetes egyetemi tanára ismertette, hogy az elmúlt évtizedekben világszerte növekedett mind a természeti katasztrófák, illetve azok áldozatainak száma, melyek leginkább a világ szegényebb régióit sújtják, ezért az ENSZ 1989-ben úgy döntött, hogy hangsúlyozandó a katasztrófák elleni védekezés fontosságát minden év októberében erről az országokban emlékezzenek meg egy Világnap keretében. Az említett társadalmi tudományos szervezetek a széleskörű társadalmi érdeklődésre figyelemmel a világnap méltó megünneplését szervezték meg immár hagyományosan, azonban első alkalommal a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, alapozva az RTK Katasztrófavédelmi Intézetére, az oktatói állományára és a hallgatóira.

A konferencia célja volt megemlékezni a Világnapról, felidézni a különböző hidrológiai, geológiai, meteorológiai hatásokból adódó veszélyhelyzetek környezeti károsító hatásait, a mentést, a következmények felszámolását, számba venni a védekezések eredményességét javító eljárásrendeket, szervezési kérdéseket, a 10 és 35 éves évfordulók kapcsán értékelni a fukusimai és csernobili atomerőművi katasztrófák máig tartó környezeti és egészségi hatásait. A résztvevők egyperces néma főhajtással emlékeztek a természeti csapások, a közelmúlt nagyjelentőségű hazai és nemzetközi katasztrófái közül a hazai vörösiszap- és a fukisimai atomerőmű katasztrófák áldozataira.

A rendezvényt elismerő szavakkal fővédnökként üdvözölte Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Belügyminisztérium oktatási főszemlélője. Rámutatott, hogy a katasztrófák elleni védekezés komplex tevékenységet igényel, multidiszciplináris szakterületek együttműködése szükséges az ország veszélyeztetettségét bemutató Ex-ante jelentésben foglaltak megelőzéséhez, bekövetkezésük estén történő elhárításukhoz.

Prof. Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok, az RTK dékánja, az MRTT főtitkára magasra értékelte a konferencia szervezését, abban az RTK Katasztrófavédelmi Intézet munkáját a kar  bázisaként minősítette. Beszámolt az Intézet Ludovika Kampuszon tervezés alatt lévő új oktatási objektumának építéséről, a rendészeti képzésen belül a katasztrófavédelmi képzés fejlesztését szolgáló négy éves tűzvédelmi mérnöki képzés akkreditációjának sikeréről, valamint tájékoztatást adott az új RTK kari vezetés közeljövőben tervezett eseményeiről.

Prof. Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes az MHTT elnöke a 31 éve alapított Magyar Hadtudományi Társaság nevében köszöntötte a konferencia szervezőit és résztvevőit. Elmondta, hogy a katasztrófák elleni védekezés fontosságát szimbolizálja az is, hogy Társaság keretein belül a Katasztrófa- és Polgári Védelmi, a Belügyi és a Katasztrófa-és védelem- egészségügyi Szakosztály is foglalkozik a szakterület tudományos kérdéseivel. Elmondta, hogy a Társaság szerint a humán biztonságot érintő másodlagos negatív következmények megelőzése szükségessé teszi a katasztrófák elleni védekezés nemzeti, regionális és globális együttműködését.

Dr. Bognár Balázs tű. dandártábornok a BM OKF Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács elnöke köszöntőjében kitért a tudományszervezés feladataira, a megelőzés fontosságára, a védekezés jogszabályi környezetében a katasztrófavédelem számára kötelezettséget jelentő többszáz hatósági és szakhatósági jogkörre. Bognár tábornok egyben tolmácsolta Dr. Góra Zoltán tű. altábornagy, BM OKF főigazgató üdvözletét is a konferencia munkájához.

Dr. Endrődi István ny. tű. ezredes a Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnöke kitért a világnap tiszteletére szervezett korábbi konferenciákra, fontosnak ítélte meg a társadalmi szervek együttműködését az állami katasztrófavédelem munkájának elősegítésében.

Dr. Vass Gyula tű. ezredes a KVI intézetvezetője, mint az MRTT Katasztrófavédelmi Tagozat elnöke számolt be az Intézet oktatóinak, hallgatóinak tudományos irányú elköteleződéséről, kutatói munkáról.

A plenáris ülés hazai szakmai blokkjának első előadását Dr. Dobor József tű. alezredes úr tartotta a Prof. em. Pátzay György professzorral közös témából az atomerőművek földrengés veszélyes övezetben, Fukusima tanulságai címmel. Az alezredes reális képet festett az atomerőművek építésének biztonsági követelményeiről, be nem tartásuk esetén a súlyos katasztrófák lehetőségéről.

Dr. Endrődi István ny. tű. ezredes az MPVSZ elnöke a polgári védelmi felkészítés új kihívásairól, és az azokra adható válaszokról szólt. A kihívások között újként nyert megfogalmazást a polgári védelem számára jelentkezhető új kihívásként a szándékosan ártó emberi cselekedetek, amelyek bekövetkezése esetén is szükséges a lakosság oltalmazása.

Ezt követően Dr. Jackovics Péter tű. ezredes a BM OKF veszélyhelyzetkezelési főosztályvezetője a fukusimai atomerőmű katasztrófájának mentési időszakában mint EU szakértő járt a helyszínen, életszerű előadást hallgathattak meg a résztvevők így a kárhelyszín eseményeiről, a mentésről, lakosságvédelemről, a mentésről valamint a lakosság védelméről.

Szilcsanov Zoltán tű. őrnagy a BM OKF Nemzetközi Főosztály munkatársa néhány évvel ezelőtt egy delegáció tagjaként járt a csernobili atomerőmű katasztrófa helyszínén egyik kollégájával. Élménybeszámolója megrázó képekkel mutatta be a katasztrófa és a környező települések jelenlegi állapotát.

Dr. Teknős László tű. százados a KVI adjunktusa térségünk természeti katasztrófák általi veszélyeztetettségét mutatta be, beszámolt a 2021. évi viharkárok mentési, helyreállítási feladatairól, kitért a globális klímaváltozás várható káros hatásaira.

Dr. Vass Gyula tű. ezredes az RTK Katasztrófavédelmi Intézet intézetvezetője az NKE RTK Katasztrófavédelmi Intézet képzési és szervezetfejlesztési feladatairól beszélt. Külön hangsúlyozta a tűzoltó mérnöki képzés akkreditációjának sikerét, a majdani szaktantárgyak oktatása érdekében a Műszaki Egyetemmel ápolt gyümölcsöző kapcsolatot, az Intézet tanszékei számának növekedését, mint a szervezetfejlesztés jövendőbeli fontos zálogát.

Dr. Kátai-Urbán Lajos tű. ezredes úr a Katonai Műszaki Doktori Iskola katasztrófavédelmi kutatási szakterület vezetője, intézet vezetőhelyettese a katasztrófavédelmi kutatások doktori képzésben elfoglalt helyéről és jelentőségéről beszélt. Jelentős azoknak a doktoranduszoknak a száma, akik a katasztrófavédelem igazgatási feladatainak, a tűzvédelem, iparbiztonság vagy a polgári védelem ágazati kérdéseinek tudományos kutatása által szereztek PhD fokozatot. A Katasztrófavédelmi Intézet otthonául szolgál a tudományos kutatásnak, a BA és MA képzései kiegészülve az induló tűzvédelmi mérnöki képzéssel továbbra is stabilan megalapozzák a jelenlegi és majdani doktoranduszi kutatómunkát.

A rendezvény plenáris nemzetközi blokkjánál a levezető elnöki tisztséget Dr. Restás Ágoston tanszékvezető látta el, mely konferencia részben a romániai kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem, a szlovákiai Zsolnai Egyetem és a Zólyomi Műszaki Egyetem dékánja és docensei mutatták be országaik katasztrófavédelmét, természeti és ipari veszélyeztető tényezőit, védekezési lehetőségeiket angol nyelven. A Kolozsvári Babes-Bólyai Tudományegyetem dékánja Prof. Alexandre Ozunu a ”Kihívások és lehetőségek a Román Kárpátokban a természeti és technológiai katasztrófák ellen” címmel, míg oktató társa Dr. Zoltán Török egyetemi docens „A romániai kitermeléssel felhagyott, veszélyes anyagot termelt bányák kockázatairól” tartott érdekes előadást. A szlovákiai előadók közül Dr. Andrea  Majlingová „A szlovák katasztrófavédelem alapja és fejlesztési lehetőségei”, míg Katarína Košútová és Dr. Linda Makovická Osvaldová „Az általános iskolás diákok polgári védelmi és kutató-mentő szolgálati képzésének oktatása” címmel  készültek a konferenciára.

A katasztrófavédelmi műveleti és polgári védelmi, a tűzvédelmi, az iparbiztonsági és a rendészeti szekciók keretében előadók között 9 fő doktorandusz is lehetőséget kapott a Katonai Műszaki és a Hadtudományi Doktori Iskolákból előadások megtartására, kutatási eredményeik bemutatására. Nagy érdeklődést váltottak ki az egyetemi hallgatók körében a Szilcsanov Zoltán tű. őrnagy csernobili beszámolójához kiállított, az előadó által az atomerőművi baleset helyszínéről az ott tett látogatása során hozott korabeli eredeti tárgyak, vegyi- és sugárzásmérő műszerek, egyéb relikviák. 

A Katasztrófavédelmi műveleti és polgári védelmi szekció vezetését Dr. Teknős László tű. százados egyetemi adjunktus és Dr. Ambrusz József tű. ezredes látta el. Dr. Teknős László százados a szekcióban is vállalt egy érdekes előadást az EU humanitárius és polgári védelmi intézkedéseiről a Covid 19 járvány időszakában. Ebben a szekcióban tartotta meg előadását Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy a KVI címzetes egyetemi tanára „A katasztrófavédelem a védelmi és biztonsági feladatok tükrében”, Dr. Hábermayer Tamás tű. ezredes „A HUSZÁR mentőszervezet előtt álló új kihívások az INSARAG 2020 tükrében”, Leskó György doktorandusz „A természeti katasztrófák elleni küzdelemben a kutatás-fejlesztés és az innovációs projektek szerepe” címmel. Major Gábor alezredes a természetes vízibázisok jellemzőinek feltérképezéséről és drónok segítségével történő védelméről, Priváczkiné Hajdú Zsuzsanna dotorandusz a kettősműködésű vízrendszerekben a belvíz és aszály elleni védekezés kihívásairól, míg Zsákai Róbert doktorandusz a lelki segítségnyújtás katasztrófavédelmi aspektusairól beszélt.

A tűzvédelmi és mentésirányítási szekcióban az előadások Dr. Restás Ágoston és Dr. Rácz Sándor, a KVI egyetemi oktatói vezetésével zajlottak. E szekció előadói voltak Dr. Berki Imre múzeum igazgató, aki a Magyar Tűzoltóság 150 éves történetéről, Dr. Bodnár László KVI tanársegéd, aki a mentő tűzvédelemben a kárhelyszínre történő vonulás logisztikai nehézségeiről, Dr. Érces Gergő tű. alezredes  és Dr. Ambrusz József tű. ezredes a természeti csapásoknak ellenálló épületekről,  Igaz-Danszky Tamás doktorandusz és Dr. Hesz József tű. ezredes témavezetője a fő-és műveletirányító ügyeleten a szélsőséges időjárás körülményeiből eredő tömeges jelzések kezelésének kérdéseiről, Dr. Kerekes Zsuzsanna egyetemi docens a zárt terű tüzek során keletkező mérgező gázokról, Dr. Pántya Péter tű. alezredes a a természeti csapásokra adható elsődleges beavatkozói válaszok és képességek bővíthetőségéről, míg Dr. Rácz Sándor tű. alezredes a tűzoltásvezető szabadtéri tüzeseteknél jelentkező döntési nehézségeiről tartottak színvonalas előadásokat.

Az iparbiztonsági szekció Prof. Em. Pátzay György és Dr. Dobor József tű. alezredes vezetésével szintén számos izgalmas és érdekes témát dolgozott fel. Almási Csaba tű. őrnagy tanársegéd, Dr. Kátai-Urbán Lajos és Dr. Vass Gyula tű. ezredes az ipari közlekedési balesetek kivizsgálásának témakörét dolgozták fel és adták közre - különös tekintettel a természeti katasztrófák hatásaira. Dr. Ambrusz József tű. ezredes ebben a szekcióban is szerepelve beszélt a természeti csapásokat, ipari baleseteket követő helyreállítások, újjáépítések gyakorlatáról. Barina Balázs doktorandusz az atomerőművek európai helyzetét, Bene Viktória őrnagy, doktorandusz a globális klímaváltozás veszélyes üzemekre gyakorolt hatásait, Dr. Nagy Rudolf az Óbudai Egyetem egyetemi docense a járványok napjaink béli kihívásait, Dr. Ráth Tamás ny. ezredes pedig a természeti katasztrófák elleni küzdelemben kiberbiztonság fontosságát a mutatták be.

Számos érdeklődésre igényt tartó témát dolgoztak fel a rendészeti szekció előadói is Dr. Nováky Mónika tű. alezredes és Kirovné Dr. Rácz Réka tű. őrnagy KVI egyetemi oktató szekcióvezetők közreműködésével. Dr. Schweickhardt Gotthilf ny. tű. alezredes a németországi 2021-es árvíz kérdéseit taglalta, Dr. Bárdos Zoltán tű. alezredes a védelmi igazgatás területi és helyi rendszeréről, Berta Katalin doktorandusz a hivatásos katasztrófavédelmi szervek és más rendvédelmi szervek együttműködéséről, dr. László Viktória doktorandusz a különleges jogrend és a veszélyhelyzet magyarországi intézményéről, dr. Nováky Mónika tű. alezredes a katasztrófavédelem számára a XXI. században jelentkező új védelmi és biztonsági kihívásokról tartottak előadást. Muhoray Róbert doktorandusz „A kiképzés során elsajátítandó szokások és hatásuk a katasztrófavédelemben” című prezentációja számos érdeklődő hallgatói kérdést váltott ki, igazi nóvumként hatott a szekcióban.

A konferencia zárásaként a szekció elnökök és a levezető elnök értékelték az elvégzett munkát, olyan közös állásfoglalás született, hogy a megtárgyalt témák fontossága, sokszínűsége, az előadók felkészültsége és mindezek alapján az előadások tudományos értéke jelentős hozzáadott értéket képviselt a katasztrófák elleni védekezés közös ügyéhez, jól elősegítette a társadalmi és szakmai tudományos szervezetek és az NKE Katasztrófavédelmi intézete együttműködését.

A konferencia színhelyét a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának „A Magyar Polgári Védelem története” című időszaki kiállítása tablói díszítették.