Tájékoztató OKTATÓKNAK

 

Tisztelt Egyetemi Munkatársak!

 

Az elmúlt időszakban számos óvintézkedést vezettünk be az új koronavírussal kapcsolatos járványügyi helyzethez és a kormányzati intézkedésekhez igazodva, amelyek elsődlegesen az Egyetemi Polgárok egészségének megóvásáról szóltak. Kiemelten fontos feladatunk ugyanakkor az is, hogy a kialakult helyzethez igazodva mindent megtegyünk a 2019/20-as tanév eredményes lezárása érdekében. Az Egyetemi Járványügyi Operatív Törzs (JOT) munkájának támogatására Fejlesztési Rektorhelyettes Úr vezetésével és az érintett vezetők közreműködésével megalakult az Oktatási Albizottság (JOTOB), amely a távoktatás, oktatásszervezés, valamint ezekkel szorosan összefüggő kérdésekben végez fontos előkészítő munkát. A JOTOB az elmúlt napokban áttekintette a 2019/20-as tanév eredményes lezárása érdekében szükséges teendőket, és intézkedési tervet készített. Az alábbi tájékoztatás a tisztelt Munkatársak számára legfontosabb információkat tartalmazza.

1.  2020. március 12-től visszavonásig a hallgatók számára az NKE-re történő belépési tilalom van érvényben.

2.  2020. március 12-22. között oktatásmentes időszak van.

3.  2020. március 23-án 08.00-tól távoktatási (távolléti oktatás) munkarend kerül bevezetésre. Eltérő intézkedésig a 2019/20-as tanév szorgalmi időszakában a távoktatási munkarendet kell követni. Távoktatási munkarendben meghatározott oktató-hallgató kapcsolattartási módtól eltérni nem megengedett. E határidő a honvédtisztjelölt hallgatók esetén a folyamatban lévő rendkívüli katonai szolgálatvégzés miatt 2020.április 6.

4.  Az Egyetem biztosítja, hogy a megváltozott tanulmányi rend segítségével a hallgatók számára minden feltétel adott legyen a tanév eredményes befejezéséhez, a végzősök számára pedig az oklevél megszerzéséhez. A távoktatás rendjében az oktató a járványügyi veszélyhelyzetből következő rendkívüli körülményekkel arányos és szükséges mértékű tanulmányi kötelezettségeket határoz meg, továbbá méltányos és türelmes elbánásban részesíti a hallgatókat.

5.  Az oktatói munkavégzés helye:

- eltérő intézkedésig az NKE intézményei a rendkívüli (ügyeleti) munkarendnek megfelelően,

- otthoni munkavégzés esetén az NKE-n kívül létesítmény.

Szabadság vagy munkavégzés alóli mentesítés, illetve honvédelmi vagy rendészeti feladatok ellátására kötelezés esetén az oktató jelen tájékoztatóban meghatározott feladatainak ellátásáról a tantárgyért felelős tanszék vezetője gondoskodik.

6.  Tanulmányi kötelezettségek

A távoktatás rendjében a hallgató a tantárgyfelelős (illetve az általa felkért oktató) által, a tantárgy céljának és tematikájának megfelelően előírt tanulmányi feladatokat végzi el az Egyetemen kívül.

A tantárgyfelelős (illetve az általa felkért oktató) 2020. március 23-án 08.00-ig a Neptun rendszerben közli, hogy milyen dokumentumok tanulmányozása a kötelező feladat, illetve milyen egyéni feladatmegoldást kell elvégezni az általa meghatározott dokumentumok alapján. Fontos, hogy az önálló tanulást a hallgató legalább el tudja kezdeni.

A szorgalmi időszak végégig teljesítendő tanulmányi kötelezettségek többségéről legkésőbb 2020. március 30-án 12.00-ig kell tájékoztatni a hallgatókat a Neptun rendszerben. A távoktatás ideje alatt a tantárgyfelelős (illetve az általa felkért oktató) heti rendszerességgel követi a szorgalmi időszakban elvégzendő tantárgyi feladatokat, aktívan orientálja az évfolyamot, illetve csoportot.

A fenti határidők a honvédtisztjelölt hallgatók esetén a folyamatban lévő rendkívüli katonai szolgálatvégzés miatt 2020. április 6.

A Neptun és a Moodle nyílt webes elérhetősége biztosított.

A tanulmányi feladat alapjául szolgáló dokumentumok (prezentáció, e-learning, szakirodalom, feladatok stb.) elérhetőségét a tantárgyfelelős a Neptun üzenetben meghatározott linkkel (URL) elérhető webes dokumentummal, illetve 2020. március 20-án 08.00 órától az NKE Moodle rendszerébe a tantárgyhoz feltöltött dokumentumokkal folyamatosan biztosítja.

A Víztudományi Kar vonatkozásában használható a https:\\filr.uni-nke.hu szerver, illetve a Vízügyi Digitális Tudástár (VDT) (ILIAS) e-learning rendszer.

Az NKE HHK oktatói számára a katonai szakmai tárgyak esetében ajánlott a Katonai Vizsgaközpont által felügyelt és működtetett (ILIAS) e-learning rendszer használata.

A tantárgyfelelős (illetve az általa felkért oktató) a Neptun üzenetben meghatározza, hogy a hallgatónak milyen írásbeli feladatot kell beküldenie az oktatónak, milyen e-mail címre, milyen formai paraméterekkel, milyen határidővel, milyen célból.

A tantárgyfelelős (illetve az általa felkért oktató) a Neptun üzenetben közli, hogy milyen email címeken lehet az oktatóknak a tanulmányi kötelezettségekkel kapcsolatos szakmai vagy technikai kérdést feltenni, a kérdésekre az oktatónak 48 órán belül válaszolni kell.

A tantárgy féléves teljesítésének aláírását nem köthető külön feltételhez, kivéve, ha a hallgatók számára a feltétel a távoktatási rendben biztosan teljesíthető. A tantárgyfelelős (illetve az általa felkért oktató) 2020. április 15. 12.00 óráig Neptun üzenetben ezekről a feltételekről pontos tájékoztatást ad a hallgatónak.

7.  Az ismeretek ellenőrzése, számonkérés (vizsga)

A vizsgaidőszak a tanév időbeosztásáról szóló rektori utasításban meghatározott időszakban kerül lebonyolításra.

A távoktatási munkarendnek megfelelően – eltérő intézkedésig - a tanév végi ismeretellenőrzés (vizsga) minden tantárgy esetén az egyetemen kívüli (otthoni) munkával készített feladat értékelésén alapuló ismeretellenőrzés módszerére épül.

A feladat leadásának határidejét az oktató határozza meg, ez legkorábban a szorgalmi időszak utolsó napja, legkésőbb a vizsgaidőszak kezdőnapjától számított 14. naptári nap, amikor a hallgatónak be kell adnia a feladatot. Amennyiben gyakorlati jegy/félévközi értékelés/jegymegajánlás történik, úgy a szorgalmi időszakban belső határidőt rendelhet el a tantárgyfelelős a hallgatói feladat leadására.

Az oktató általi értékelésnek a beadástól számított 7 munkanapon belül, de legkésőbb a vizsgaidőszak kezdőnapjától számított 20. naptári napig meg kell történnie és ezen határidőn belül arról a hallgató a Neptun-ban tájékoztatást kap.  

A tantárgyfelelős (illetve az általa felkért oktató) 2020. április 15-én 12.00 óráig Neptun üzenetben meghatározza, hogy a tanév végi ismeretellenőrzéshez milyen írásbeli feladatot kell beküldeni, kinek, milyen formai paraméterekkel, milyen határidővel.

Az írásbeli feladat oktató általi értékelése a TVSZ szerinti ismeretellenőrzésnek minősül.

A javítási, illetve pótlási feltételekről a Neptun rendszerben a tantárgyfelelős (illetve az általa felkért oktató) a hallgatókat az értékeléssel egyidőben tájékoztatja.

8.  A szakdolgozat/diplomamunka leadásának határidejét a Kar vezetése felülvizsgálja, és ha szükséges halasztott időpontra határozza meg, amely nem lehet 2020. április 30-nál korábbi időpont.

9.  A távoktatási munkarend a már kiadott egyéni kedvezményes tanulmányi rend jogosultjait nem érintheti hátrányosan.

10.  A külföldi diákokra vonatkozó általános szabály, hogy amennyiben a 2019/20-as tanév II. félévében adott tantárgyra regisztráltak és azt aktívan megkezdték, akkor minden további követelmény nélkül jogosultak a tantárgy ECTS-re. A külföldi diák számára, amennyiben  aktívan be tud kapcsolódni a tantárgy távoktatási rendjébe, erre a tantárgyfelelősnek lehetőséget kell biztosítania, fogadnia kell a hallgató e-mail-es megkeresését.

11.  A szakmai gyakorlat teljesítésére a tanév hátralévő részében a hallgató nem kötelezhető. A végzősök esetén a szakmai gyakorlat még nem teljesített részével kapcsolatban a Kar olyan méltányos beszámítási feltételeket állapít meg, hogy a hallgató önhibáján kívül nem teljesített szakmai gyakorlat ne legyen akadálya az abszolutórium, illetve az oklevél megszerzésének.

A HHK esetén a veszélyhelyzet időszakában a honvéd tisztjelöltek által végrehajtott katonai feladatokat szakmai gyakorlatként el kell fogadni.

Az RTK esetén a szakmai gyakorlat  a rendőr, katasztrófavédelmi tisztjelölt és a büntetés-végrehajtási kettős jogállású hallgatók, valamint a migrációs szakirányú hallgatók esetében a rendkívüli szolgálat ellátásának beszámításával kerül értékelésre.

12.  A közös közszolgálati gyakorlat a 2019/20-as tanévben nem kerül megrendezésre. A végzősök esetén a még nem teljesített közös közszolgálati gyakorlat az abszolutórium megszerzésénél teljesítettnek tekintendő.

13.  A doktori iskolák esetén a szorgalmi időszakra tervezett komplex vizsga, műhelyvita, védés és egyéb jelenlétet igénylő események halasztásra kerülnek. A halasztás idejével a hallgatókra kötelező határidő meghosszabbodik. A habilitációs cselekményekre ugyanezen rend vonatkozik.

14.  A tanév végi záróvizsgákkal kapcsolatban a későbbiekben történik intézkedés.

15.  Ajánlott távoktatási tudásanyaggal kapcsolatos oktatói feladatok

2020. március 23-tól ajánlott távoktatási előadássorozat indul. Az előadások rendjéről a szakfelelős kar intézkedik. A stúdió-előadások felvétele a campuson kialakított stúdióban történik. Az előadások élőben követhetőek a távoktatási portál Ludovika webinár rendszerében és rögzített formában visszanézhetőek. Amennyiben a járványügyi intézkedések lehetővé teszik, az előadások rendjét a szakfelelős kar meghatározza, az Informatikai Igazgatóság pedig a stúdió-előadást megszervezi.

2020. március 30-től elindul az EDUHOME rendszer: a Ludovika távoktatási portálon megadott linkeken is letölthető előadáskészítő nyílt szoftver segítségével az oktató az egyetemen kívül is készíthet előadást. Ez max. 45 perc hosszúságú. Az EDUHOME előadást beküldi a Ludovika távoktatás/webinár fogadórendszerébe, ahol minőségbiztosítási szűrés után a szerkesztő elhelyezi az adott Kar/Szak tantárgyi előadáskínálatában.

További ajánlott távoktatási tudásanyagok megtekinthetők a Ludovika távoktatási portálról nyíló ProBono távoktatási rendszerben.

A VTK hallgatóinak ajánlott a Vízügyi Digitális Tudástár (VDT).

Az NKE HHK oktatói speciális katonai tantárgyak távoktatása érdekében alkalmazhatják a Katonai Vizsgaközpont által felügyelt és működtetett ILIAS kormányhivatali e-learning rendszert.

16.  Az oktatói kötelező feladatok során alkalmazott platformok: Neptun, Moodle, MOutlook. Ezek nyílt webes elérhetősége biztosított.

A Víztudományi Kar vonatkozásában a https:\\filr.uni-nke.hu szerver, illetve a Vízügyi Digitális Tudástár (VDT) (ILIAS) e-learning rendszer is használható.

A Moodle használati tanácsok a távoktatási portálon és a Moodle felületén elérhetőek.

Informatikai problémával kapcsolatban a servicedesk@uni-nke.hu email címre írjanak. Azon oktatók, akik otthoni munkavégzés formájában dolgoznak a távolléti oktatásban, tegyenek meg mindent azért, hogy a Neptun, Moodle és Outlook nyílt webes elérhetőségű NKE alkalmazásokat saját számítógépről, saját hálózaton elérjék. Amennyiben ebben akadályoztatva vannak, ezt kérem, jelezzék egyidejűleg a munkáltatói joggyakorló vezetőjüknek és a servicedesk@uni-nke.hu címre írt levélben. Az igényekről gondos kivizsgálás után születik döntés.

A távoktatás rendjével kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat a nketavoktatas02@uni-nke.hu címre küldjék.

A vonal 2020. március 19. 14.00-tól fogadja az üzeneteket.

17.  A HHK dékánja az elrendelt katonai feladatok függvényében ezen intézkedésben meghatározottaktól eltérő feladatokat határozhat meg a JOT és a JOTOB vezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett.

Az RTK dékánja az elrendelt rendvédelmi feladatok függvényében ezen intézkedésben meghatározottaktól eltérő feladatokat határozhat meg a JOT és a JOTOB vezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett.

Kérjük az oktató kollégákat, hogy támogassák az Egyetemet abban, hogy biztosítani tudjunk minden feltételt a tanév eredményes befejezéséhez. Legyünk türelmesek a hallgatókkal, támogassuk egymást és az Egyetem működését az előttünk álló hónapokban!

 

Budapest, 2020. március 18.

Dr. Koltay András

rektor