Tájékoztató HALLGATÓKNAK

Tisztelt Egyetemi Hallgatók!

 

Az elmúlt időszakban számos óvintézkedést vezettünk be az új koronavírussal kapcsolatos járványügyi helyzethez és a kormányzati intézkedésekhez igazodva, amelyek elsődlegesen az Egyetemi Polgárok egészségének megóvásáról szóltak. Kiemelten fontos feladatunk ugyanakkor az is, hogy a kialakult helyzethez igazodva mindent megtegyünk a 2019/20-as tanév eredményes lezárása érdekében. Az Egyetemi Járványügyi Operatív Törzs (JOT) munkájának támogatására Fejlesztési Rektorhelyettes Úr vezetésével és az érintett vezetők közreműködésével megalakult az Oktatási Albizottság (JOTOB), amely a távoktatás, oktatásszervezés, valamint ezekkel szorosan összefüggő kérdésekben végez fontos előkészítő munkát. A JOTOB az elmúlt napokban áttekintette a 2019/20-as tanév eredményes lezárása érdekében szükséges teendőket, és intézkedési tervet készített. Az alábbi tájékoztatás a tisztelt Egyetemi Hallgatók számára legfontosabb információkat tartalmazza.

1.  2020. március 12-től visszavonásig a hallgatók számára az NKE-re történő belépési tilalom van érvényben.

2.  2020. március 12-22. között oktatásmentes időszak van.

3.  2020. március 23. 08.00-tól távoktatási munkarend (távolléti oktatás) kerül bevezetésre. Eltérő intézkedésig a 2019/20-as tanév szorgalmi időszakában a távoktatási munkarendet kell követni. Távoktatási munkarendben meghatározott oktató-hallgató kapcsolattartási módtól eltérni nem megengedett. E határidő a honvédtisztjelölt hallgatók esetén a folyamatban lévő rendkívüli katonai szolgálatvégzés miatt 2020. április 6.

4.  Az Egyetem biztosítja, hogy a megváltozott tanulmányi rend segítségével a hallgatók számára minden feltétel adott legyen a tanév eredményes befejezéséhez, a végzősök számára pedig az oklevél megszerzéséhez. A távoktatás rendjében az oktató a járványügyi veszélyhelyzetből következő rendkívüli körülményekkel arányos és szükséges mértékű tanulmányi kötelezettségeket határoz meg, továbbá méltányos és türelmes elbánásban részesíti a hallgatókat.

5.  Tanulmányi kötelezettség

A távoktatás rendjében a hallgató a tantárgyfelelős (illetve az általa felkért oktató) által, a tantárgy céljának és tematikájának megfelelően előírt tanulmányi feladatokat végzi el az Egyetemen kívül.

A tantárgyfelelős (illetve az általa felkért oktató) 2020. március 23-án 08.00-ig a Neptun rendszerben közli, hogy milyen dokumentumok tanulmányozása a kötelező feladat, illetve milyen egyéni feladatmegoldást kell elvégezni az általa meghatározott dokumentumok alapján. Az önálló tanulást a fentiek alapján a hallgató el tudja kezdeni.

A szorgalmi időszak végégig teljesítendő tanulmányi kötelezettségek többségéről legkésőbb 2020. március 30-án 12.00-ig kell tájékoztatni a hallgatókat a Neptun rendszerben. A távoktatás ideje alatt a tantárgyfelelős (illetve az általa felkért oktató) heti rendszerességgel követi a szorgalmi időszakban elvégzendő tantárgyi feladatokat, aktívan orientálja az évfolyamot, illetve csoportját.

Az 5. pont szerinti fenti határidők a honvédtisztjelöltek esetén a folyamatban lévő rendkívüli katonai szolgálatvégzés miatt 2020. április 6.

A tanulmányi feladat alapjául szolgáló dokumentumok (prezentáció, e-learning, szakirodalom, feladatok stb.) elérhetőségét a tantárgyfelelős a Neptun üzenetben meghatározott linkkel (URL) elérhető webes dokumentummal, illetve az NKE Moodle rendszerébe a tantárgyhoz feltöltött dokumentumokkal biztosítja.

A Víztudományi Kar vonatkozásában használható a https:\\filr.uni-nke.hu szerver, illetve a Vízügyi Digitális Tudástár (VDT) (ILIAS) e-learning rendszer.

A tantárgyfelelős (illetve az általa felkért oktató) a Neptun üzenetben meghatározza, hogy milyen írásbeli feladatot kell beküldeni, kinek és hová, milyen formai paraméterekkel, milyen határidővel, milyen célból.

A tantárgyfelelős (illetve az általa felkért oktató) a Neptun üzenetben közli, hogy milyen email címeken lehet az oktatóknak a tanulmányi kötelezettségekkel kapcsolatos szakmai vagy technikai kérdést feltenni, a kérdésekre 48 órán belül válaszolni kell.

A tantárgy féléves teljesítését a tárgyfelelős kizárólag olyan feltételhez kötheti, amely a hallgatók számára a távoktatási rendben biztosan teljesíthető. A tantárgyfelelős (illetve az általa felkért oktató) 2020. április 15-én 12.00 óráig Neptun üzenetben a feltételekről pontos tájékoztatást ad a hallgatónak.

6.  Az ismeretek ellenőrzése (vizsga)

A vizsgaidőszak a tanév időbeosztásáról szóló rektori utasításban meghatározott időszakban kerül lebonyolításra.

A távoktatási munkarendnek megfelelően – eltérő intézkedésig – a tanév végi ismeretellenőrzés (vizsga) minden tantárgy esetén az egyetemen kívüli (otthoni) munkával készített feladat értékelésén alapuló ismeretellenőrzés módszerére épül.

A feladat leadásának határidejét az oktató határozza meg, ez legkorábban a szorgalmi időszak utolsó napja, legkésőbb a vizsgaidőszak kezdőnapjától számított 14. naptári nap, amikor a hallgatónak be kell adnia a feladatot. Amennyiben gyakorlati jegy/félévközi értékelés/jegymegajánlás történik, úgy a szorgalmi időszakban belső határidőt rendelhet el a tantárgyfelelős a hallgatói feladat leadására.

Az oktató általi értékelésnek a beadástól számított 7 munkanapon belül, de legkésőbb a vizsgaidőszak kezdőnapjától számított 20. naptári napig meg kell történnie.

A tantárgyfelelős (illetve az általa felkért oktató) 2020. április 15-én 12.00 óráig Neptun üzenetben meghatározza, hogy a tanév végi ismeretellenőrzéshez milyen írásbeli feladatot kell beküldeni, kinek, milyen formai paraméterekkel, milyen határidővel.

Az írásbeli feladat oktató általi értékelése a TVSZ szerinti ismeretellenőrzésnek minősül.

A javítási, illetve pótlási feltételekről a Neptun rendszerben a tantárgyfelelős (illetve az általa felkért oktató) a hallgatókat tájékoztatja.

7.  A szakdolgozat/diplomamunka leadásának határidejét a Kar vezetése halasztott időpontra határozza meg és teszi közzé, amely határidő nem lehet 2020. április 30-nál korábbi időpont.

8.  A távoktatási munkarend a már kiadott egyéni kedvezményes tanulmányi rend jogosultjait nem érintheti hátrányosan.

9.  A szakmai gyakorlat teljesítésére a tanév hátralévő részében a hallgató nem kötelezhető. A végzősök esetén a szakmai gyakorlat még nem teljesített részével kapcsolatban a Kar olyan méltányos beszámítási feltételeket állapít meg, hogy a hallgató önhibáján kívül nem teljesített szakmai gyakorlat ne legyen akadálya az abszolutórium, illetve az oklevél megszerzésének.

A HHK esetén a veszélyhelyzet időszakában a honvéd tisztjelöltek által végrehajtott katonai feladatokat szakmai gyakorlatként el kell fogadni.

Az RTK esetén a szakmai gyakorlat a rendőr, katasztrófavédelmi tisztjelölt és a büntetés-végrehajtási kettős jogállású hallgatók, valamint a migrációs szakirányú hallgatók esetében a rendkívüli szolgálat ellátásának beszámításával kerül értékelésre.

10.  A közös közszolgálati gyakorlat a 2019/20-as tanévben nem kerül megrendezésre. A végzősök esetén a még nem teljesített közös közszolgálati gyakorlat teljesítettnek tekintendő.

11.  A doktori iskolák esetén a szorgalmi időszakra tervezett komplex vizsga, műhelyvita, védés és egyéb jelenlétet igénylő események halasztásra kerülnek. A halasztás idejével a hallgatókra kötelező határidő meghosszabbodik.

12.  A tanév végi záróvizsgákkal kapcsolatban a későbbiekben történik intézkedés.

13.  Ajánlott távoktatási tudásanyag

2020. március 23-tól ajánlott tantárgyi előadássorozat indul. Az előadások folyamatos feltöltéssel és a megadott idősávokban élőben is megtekinthetőek lesznek a Ludovika távoktatási portálról nyíló Ludovika webinárban.

Ajánlott a Ludovika távoktatási portálról nyíló ProBono e-learning tananyag kínálat (ProBono e-learning). A tananyagok az NKE polgárainak az oldalon történő bejelentkezést követően szabadon elérhetőek. Azon egyetemi polgárok, akik rendelkeznek @uni-nke.hu e-mail címmel, az egyetemi felhasználónevükkel és jelszavukkal tudják használni a rendszert, akik nem rendelkeznek ilyen egyetemi e-mail címmel, regisztrációt követően férhetnek majd hozzá a tananyagokhoz.

A VTK hallgatóinak ajánlott a Vízügyi Digitális Tudástár (VDT).

Az NKE HHK hallgatói számára ajánlott a Katonai Vizsgaközpont által felügyelt és működtetett e-learning rendszer.

14. A hallgatói kötelező feladatok során alkalmazott platformok: Neptun, Moodle, MOutlook. Ezek nyílt webes elérhetősége biztosított.

A Víztudományi Kar vonatkozásában a https:\\filr.uni-nke.hu szerver, illetve a Vízügyi Digitális Tudástár (VDT) (ILIAS) e-learning rendszer is használható.

15. A távoktatásban történő tartós akadályoztatással kapcsolatos kérdéseiket, panaszaikat, egyéb javaslataikat kérem, küldjék el az alábbi információs zöldvonalra: nketavoktatas02@uni-nke.hu. A vonal 2020. március 19. 14.00 órától fogadja az üzeneteket. Informatikai problémával kapcsolatban a servicedesk@uni-nke.hu email címre írjanak. Amennyiben a tantárgyfelelőssel, illetve az oktatóval egyeztetést igénylő kérdése van, kérem, keresse az oktató @uni-nke.hu hivatalos e-mail címét.

16. A HHK dékánja az elrendelt katonai feladatok függvényében ezen intézkedésben meghatározottaktól eltérő feladatokat határozhat meg. Az RTK dékánja az elrendelt rendvédelmi feladatok függvényében ezen intézkedésben meghatározottaktól eltérő feladatokat határozhat meg.

Megnyugtatjuk a tisztelt Hallgatókat, hogy az Egyetem biztosítja, hogy minden feltétel adott legyen a tanév eredményes befejezéséhez. Legyünk türelmesek egymással, támogassuk egymást és az Egyetem működését az előttünk álló hónapokban!

 

Budapest, 2020. március 18.

Dr. Koltay András

rektor