Tovább bővíti kapcsolatrendszerét az NKE

Együttműködési keretmegállapodást ír alá a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel. A hazai központú multinacionális cég az egyetem katasztrófavédelmi és vízügyi területekkel foglalkozó tudományos intézményeivel fog szorosabban együtt dolgozni a jövőben. A tervezett közös munka részleteivel kapcsolatban Csala Attilát, a MOL Magyarország FF- (fenntartható fejlődés) és EBK- (egészségvédelem, biztonságtechnika, környezetvédelem) igazgatóját és Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredest, az NKE Katasztrófavédelmi Intézetének igazgatóját interjúvolta meg magazinunk.

Mi az Önök küldetése a magyar felsőoktatásban?

Csala Attila: A MOL elkötelezett a hazai oktatás támogatása mellett. Széles szakmai spektrumú és nagy létszámú képzett szakembert igénylő gazdasági szereplőként közös érdekünk az oktatás összes többi szereplőjével együtt – függetlenül attól, hogy ők a padban ülnek, vagy a katedrán állnak –, hogy a magyar felsőoktatás versenyképessége tovább erősödjön, és a fiatalok naprakész, a piaci igényeknek megfelelő, gyakorlatias tudásra tegyenek szert.

Hogyan képzelik el az ideális együttműködést a felsőoktatási intézményekkel?

Cs. A. Jelenleg olyan gyakorlatorientált, természettudományos és műszaki képzéseket támogatunk, amelyek kapcsolódnak a MOL alapvető tevékenységi köréhez. Úgy gondoljuk, hogy a fiatalok valós ipari körülmények között megtapasztalhatják szakmájuk nélkülözhetetlenségét, ami növeli elkötelezettségüket az olaj- és a vegyipar iránt, ezért nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy akár már a tanulmányaik során be tudjuk őket kapcsolni a vállalat körforgásába. Az oktatási intézményekkel való partnerségeink tehát valós és kölcsönös együttműködésen alapulnak, amelynek fő területei az oktatás, oktatásfejlesztés, a szakmai és tudományos együttműködés, a pályaorientáció és a szakember-utánpótlás.

Hogy tudna bekapcsolódni a MOL az egyetem oktatási rendszerébe? Milyen elméleti és gyakorlati lehetőségekkel tudnák kiegészíteni az NKE képzését?

Cs. A. Az együttműködés szakmai, tudományos, oktatási, kutatási közös feladatok, kezdeményezések, projektek megvalósítására irányul. Az oktatás vonatkozásában pedig elsősorban a beavatkozó katasztrófavédelmi, tűzoltói állomány képzése van a fókuszban, megismertetve az egyetemi polgárokkal a speciális olajipari, petrolkémiai létesítmények anyagainak, eseményeinek, beavatkozásának sajátosságait, együttműködést kialakítva az erre a területre létrehozott, optimalizált létesítményi tűzoltósági és egyéb beavatkozó erőkkel. Van néhány konkrét képzési elképzelésünk, amelyek részletein tovább kell még dolgozni, de némelyiket eseti jelleggel vagy pilotként már ki is próbáltunk. Ilyen például a veszélyes anyagokkal kapcsolatos beavatkozások szabályainak megismerése; a felkészítés szénhidrogének jelenlétében történő tűzoltói beavatkozásokra; a nagy felületű éghetőfolyadék-tüzek habbal oltása, tartálytűzoltási ismeretek; üzemlátogatások a MOL létesítményeiben, különösen a Dunai Finomítóban és a tiszaújvárosi iparterületen. Emellett a MOL szakemberei bekapcsolódhatnak egyes tárgyak oktatásába elméleti előadásos formában az NKE-n, majd gyakorlati órák keretében a MOL létesítményeiben.

Milyen elemekkel tudná kiegészíteni a MOL az egyetem kutatási palettáját? Milyen területekre fókuszálnának rá?

Cs. A. Az olaj- és vegyipar ipar- és folyamatbiztonsága, tűz- és baleset-megelőzési, kárelhárítási, tűzoltási stb. szakterülete nagyon szerteágazó, és rendkívül keveset kutatott téma. Az egyes fókuszterületek fejlesztéséhez hozzá tudnának járulni az NKE hallgatói, oktatói és kutatói, amit különböző témahirdetésekkel (például TDK, szakdolgozat, PhD), illetve célzott megkeresésekkel is ösztönözni kíván a MOL. E kutatásokat számos módon tudjuk támogatni, így konzultációval, helyszíni együttműködéssel vagy akár empirikus kutatások feltételeinek biztosításával. Az együttműködés ily módon hozzá tud járulni új tudományos ismeretek és eredmények eléréséhez, egyidejűleg támogatva a MOL üzemvitelét és fejlesztési törekvéseit.

Ugyanakkor éppen a terület sajátos jellege az oka, hogy bizonyos részterületek egyik legmagasabb szintű művelőjévé vált a MOL, amely ismereteket a képzési intézményekkel való együttműködéssel a jövő szakembereinek felkészítésébe lehet beépíteni. Ma még kevésbé az egyetemi szintű, sokkal inkább az operatív képzés a fő irány, de az NKE Katasztrófavédelmi Intézettel való együttműködés ezt a lehetőséget megnyitja.

Milyen tehetséggondozó programokat kívánnak létrehozni az együttműködés során?

Cs. A. A jó példa mint első lépés ezen a téren már működik. A MOL a FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft.-vel közösen a múltban is és jelenleg is együttműködik az egyetemmel ezen a téren: az Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia Katasztrófavédelmi Intézet katasztrófavédelem szakos, a tudományos diákköri konferencián kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatói részére hagyományosan különdíjakat ajánlunk fel. Természetesen ez egyelőre az első lépés, de az együttműködés részeként itt is nyitottak vagyunk a hosszú távon mindkét fél számára eredményes további együttműködési lehetőségek közös kialakítására.

Egyébként fontos kiemelni, hogy a MOL évek óta működtet egy már többszörösen is díjnyertes tehetséggondozó programot, a Growww-t, amely a frissdiplomások számára páratlan lehetőséget kínál, hogy karrierjüket a kelet-közép-európai régió egyik legnagyobb vállalatánál kezdjék. A program segítségével a MOL az iparági szakemberek új generációjának fejlesztésére törekszik, lehetőséget nyújtva számukra, hogy ösztönző és együttműködő környezetben tanulhassanak, szakmailag kiteljesedhessenek. A program a kategóriájában legmagasabb, közel 90 százalékos megtartási aránnyal büszkélkedhetett 2017-ben, és az indulás óta több mint kétezer tehetséges fiatal helyezkedett el a vállalatnál a világ minden tájáról. Az intenzív egyéves program nyitva áll minden frissdiplomás számára (természetesen a jelentkezést követően egy felvételi eljárás következik, amelyet sikerrel kell teljesíteni a bekerüléshez), lehetőséget nyújtva arra, hogy a frissdiplomások betekintést nyerjenek a MOL-csoport működésébe az üzleti és a funkcionális területeken egyaránt. A munkahelyi tanulás és a különböző MOL-os ipari területeken tett látogatások mellett a fiatal szakemberek elmélyíthetik tudásukat a strukturált üzleti oktatási programon keresztül, ami szintén kiváló lehetőség arra, hogy a vállalat felső vezetőivel szakmai kapcsolatot alakítsanak ki. Minden résztvevőt egy mentor támogat, aki szakmai útmutatást és visszajelzést nyújt, valamint segíti a dinamikus, interkulturális munkakörnyezethez való alkalmazkodást.

Véleményük szerint milyen készségekkel és képességekkel kell rendelkezni egy 21. századi frissdiplomásnak ahhoz, hogy felvételt nyerjen az Önök szervezetébe?

Cs. A. Stratégiánk megvalósíthatóságához az egész vállalatcsoport tekintetében végig kellett gondolnunk, hogy melyek azok a közös értékek, amelyekkel mindannyian azonosulva tudjuk hatékonyabban, jobban együttműködve sikerre vinni a vállalatot. Nagyon sok, a vállalat minden szintjét érintő munka, megfontolás eredményeképpen négy értéket tekintünk alapvetőnek a MOL-ban, ezek az emberközpontúság, a tulajdonosi szemlélet, a tettvágy és az ügyfélközpontúság. Magyarán üzletmenetünket jelenleg olyan munkatársakra építjük, akik magas szintű szaktudással rendelkeznek, ambiciózusak, nyitottak az együttműködésre, mernek kezdeményezni, tettre készek, és munkájukat a jó gazda szemlélettel végzik. Azt gondolom, teljesen természetesen ugyanezt várjuk el a jövőben hozzánk csatlakozóktól is.

Az egyetem hogyan tekint az együttműködésre?

Vass Gyula: Az NKE Katasztrófavédelmi Intézet készen áll a MOL-lal való együttműködés meglévő alapokra épülő fejlesztésére. Közös érdekünk a szakmailag versenyképes, de ugyanakkor biztonságtudatos szakember-utánpótlás biztosítása, amelynek érdekében közös erőfeszítéseket teszünk a magas szintű oktatási feltételek biztosítása és a közös célokat szolgáló kutatás fejlesztése területén. A katasztrófavédelmi szabályozás hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek tevékenysége kiterjed a jogszabályi követelményeknek történő megfelelésre, a legjobb iparágai gyakorlatnak megfelelő eljárások alkalmazására, az EBK és társadalmi kockázatok kezelésének magas szintű biztosítására. A MOL mint iparvállalat EBK- és társadalmi teljesítményének növeléséhez és támogatásához véleményünk szerint szükséges a megfelelő szintű felsőoktatási szakmai, tudományos, oktatási és kutatási együttműködés kialakítása és fejlesztése. Ebben az együttműködési feladatban az NKE katasztrófavédelmi és vízügyi szakterületein működő oktatási egységének hatékony részvételét biztosítani tudjuk.

Ez hogyan néz majd ki a mindennapokban?

V. Gy. Az egyetemen meglévő katasztrófavédelmi alap- és mesterképzésre, valamint az indítani tervezett tűzvédelmi alapképzésre jellemző a gyakorlatorientált felkészítés, amely a katasztrófavédelem hatósági és veszélyhelyzet-kezelési szaktevékenységében érintett üzemeltetők közreműködése nélkül elképzelhetetlen lenne. Az elméleti oktatás szakmai megalapozását segíti a külső iparból jövő gyakorlati oktatók alkalmazása, amelyben már rendelkezünk tapasztalatokkal. Az iparbiztonság és a tűzvédelem területén is számos olyan tantárgy és ismeretanyag van, amelynek részét képezik a külső oktatók előadásai és szemináriumai is. Számos lehetőség nyílik továbbá az elméleti ismeretek ipari telephelyen történő gyakorlati elmélyítésére is, amelyek között az egyes kurzusokhoz tartozó üzemlátogatásokat, tűzoltási és mentési, valamint a belső és külső védelmi terv gyakorlatokat lehet megemlíteni. Az oktatás fontos része a szakmai gyakorlat, amelyet a hallgatóink már a konkrét szaktevékenység helyszínén végeznek el, ahol megismerik a jogszabályi követelmények gyakorlatban való megvalósulásának eljárási és módszertani elemeit és nem utolsósorban a kőolaj és gázipar ágazatspecifikus technológiáját, sajátos irányítási és védelmi modelljeit. Az oktatás minőségét mindenképpen növeli a tananyagok és módszertani anyagok vagy más szakmai kiadványok közös kidolgozása is. Nem kevésbé fontos a szakmai napok, konferenciák lebonyolításában történő együttműködés, amely meglévő, szervezetek közötti hagyományokkal rendelkezik.

A KVI célkitűzése, hogy képzési portfóliója, az egyes szakok képzési és kimeneti követelményei igazodjanak többek között a gazdasági szereplők képzési igényeihez. Erre van lehetőség?

V. Gy. A speciális képzési igényeknek történő megfelelésre a levelező katasztrófavédelmi alap- és mesterképzések adnak jelenleg lehetőséget, ahol a többségében másoddiplomás hallgatók tehetnek szert egyedi katasztrófavédelmi, tűzvédelmi és iparbiztonsági képességekre és készségekre. Ezt a célt szolgálja még többek között a katasztrófavédelmi alapszak ez évben induló iparbiztonsági nappali kurzusa is, amelynek végeztével fiatal, pályakezdő szakembereket fogunk kibocsátani. Természetesen a képzés tartalmát a folyamatosan változó megrendelői igényekhez igazítjuk.

 

A cikk a Bonum Publicum júniusi számában jelent meg.

 

Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes, Csala Attila archív