NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

Katasztrófavédelem mesterképzési szak

KATASZRÓFAVÉDELEMI INTÉZET

KATASZTRÓFAVÉDELMI MESTERKÉPZÉSI SZAK

 

Négy féléves levelező munkarendű képzés

A levelező munkarendben folyó mesterképzés elsősorban a katasztrófavédelem alapképzési szak szakirányait integrálja, ugyanakkor a képesítésnél nagy hangsúlyt kap a vezetői képességek és kompetenciák fejlesztése. A cél, hogy a mesterképzési szakon végzettek megismerjék a katasztrófavédelmi szervek irányításához és vezetéséhez szükséges jogi és igazgatási ismereteket, biztonság- és humánpolitikát, a tervezés és szervezés módszertanát. A képzés során a hallgatók elsajátítják a szükséges vezetéspszichológiai, vezetői kommunikációs és katasztrófavédelmi szervezési ismereteket.

Az államilag támogatott katasztrófavédelem mesterképzési szakra a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományából, a munkáltató támogató nyilatkozatának benyújtásával lehet jelentkezni. Az önköltséges mesterképzésre azok jelentkezhetnek, akik a szükséges alapvégzettséggel rendelkeznek.

A képzést a Rendészettudományi Kar hirdeti meg.

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

A mesterképzési szakképzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező katasztrófavédelmi szakemberek képzése, akik a Belügyminisztériumnál, a katasztrófavédelmi szerveknél a hivatásos, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságnál, a közigazgatási és a gazdasági szervezeteknél közép- és felsővezető munkakörökben képesek a védelmi feladatok tervezését, szervezését és irányítását eredményesen végrehajtani a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi (tűzoltói), iparbiztonsági szakterületeken. Képesek a munkavégzés során fellépő szituációk elemzésére, a felmerült problémák rendszerszemléleti alapon történő megoldására.

A differenciált szakmai törzsanyag elsajátítása után alkalmassá válnak szakterületüknek megfelelően kutatási, fejlesztési és tervezési feladatok ellátására, katasztrófavédelmi problémakörök tudományos igényű elemzésére és a következtetések levonására.

Elsajátítják a rendészeti szakvizsga és a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam követelményei szerinti ismereteket. Alkalmassá válnak tanulmányaik befejezésével doktori (PhD) képzésben való részvételre.

Alapozó ismeretek: 21 kredit

 • Információ technológia,
 • Humánpolitikai tanulmányok,
 • Vezetés- és szervezéselmélet módszertana,
 • Biztonságpolitika,
 • Vezetéspszichológia,
 • Vezetői kommunikáció,
 • Kockázat és következményelemzés,
 • Katasztrófavédelmi gazdasági erőforrások,

Szakmai törzsanyag: 34 kredit

 • Meteorológia és klimatológia,
 • Katasztrófavédelem jogi rendszere,
 • Katasztrófavédelem szervezése 1-2.,
 • Köz- és védelmi igazgatás,
 • Vezetői tréning,
 • Hatósági együttműködés,
 • Közigazgatási esettanulmányok,
 • Szabadon választható: esélyegyenlőség vagy katasztrófa földrajz,

Differenciált szakmai ismeretek 45 kredit

 • Veszélyes létesítmények,
 • Iparbiztonság 1-2.,
 • Iparbiztonsági események kezelése,
 • Katasztrófavédelmi egészségügyi biztosítás,
 • Tűzvédelem és mentésirányítás 1-2.,
 • Tűzvédelmi esettanulmányok,
 • Katasztrófavédelmi logisztika,
 • Polgárvédelmi műveletek 1-2.,
 • Nemzetközi segítségnyújtás rendszere
 • Szabadon választható: rendészettudomány elmélete vagy tudományos kutatás módszertana,
 • Diplomamunka kredit: 20 kredit

Szakmai gyakorlat:

A diploma megszerzésének feltétele 2 hét (80 óra) szakmai gyakorlat teljesítése, amelyre a második félévben kerül sor. A szakmai gyakorlatot a hallgató által választott a diploma  munkára való felkészülést szolgáló szakterületen kell eltölteni.

Idegen-nyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből vagy ukrán, szerb-horvát, beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

Felvételi követelmények:

Katasztrófavédelem (Levelező, Állami ösztöndíjjal támogatott)

Az előzetes kreditelismerési eljárást lehetőleg a felvételi jelentkezési határidőt megelőzően kell kezdeményezni. A jelentkezőnek a kérelmet formanyomtatványon a Katasztrófavédelmi Intézet Oktatásszervezési Osztályának (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. VI. épület) meg kell küldenie. A kérelemhez csatolni kell a döntéshez szükséges okmányok hitelesített másolatát (teljes leckekönyv, hitelesített törzslap-kivonat vagy a felsőoktatási intézmény által kiadott más igazolás, továbbá oklevél, az elismerendő, hitelesített teljesített tantárgy tantárgyleírása, tantárgyi programja, amely tartalmazza a tantárgy tematikáját és a kötelező tananyagot). A másolatot az eredetiről elkészítve a tanulmányi adminisztrációért felelős szervezeti egység, a tantárgyi programot a kiállító intézmény is hitelesítheti. A kreditelismerési kérelmet a Kari Kreditátviteli és Validációs Bizottság határozatban bírálja el. A kérelem eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb, a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban meghatározott határideig kell benyújtani.

Az előzetes kreditelismerésre vonatkozó fenti rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha a jelentkező a szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakon szerzett fokozatot.

Amennyiben az oklevél nem tartalmazza az oklevél minősítését, az oklevél minősítéséről az oklevelet kiállító felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás fogadható el, kivéve, ha a jelentkező a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szerzett diplomát.

A jelentkezéshez rendelkezni kell a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) humán szolgálatvezető támogató nyilatkozatával.

Katasztrófavédelem (Levelező, Önköltséges)

Az előzetes kreditelismerési eljárást lehetőleg a felvételi jelentkezési határidőt megelőzően kell kezdeményezni. A jelentkezőnek a kérelmet formanyomtatványon a Katasztrófavédelmi Intézet Oktatásszervezési Osztályának (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. VI. épület) meg kell küldenie. A kérelemhez csatolni kell a döntéshez szükséges okmányok hitelesített másolatát (teljes leckekönyv, hitelesített törzslap-kivonat vagy a felsőoktatási intézmény által kiadott más igazolás, továbbá oklevél, az elismerendő, hitelesített teljesített tantárgy tantárgyleírása, tantárgyi programja, amely tartalmazza a tantárgy tematikáját és a kötelező tananyagot). A másolatot az eredetiről elkészítve a tanulmányi adminisztrációért felelős szervezeti egység, a tantárgyi programot a kiállító intézmény is hitelesítheti. A kreditelismerési kérelmet a Kari Kreditátviteli és Validációs Bizottság határozatban bírálja el. A kérelem eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb, a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban meghatározott határideig kell benyújtani.

Az előzetes kreditelismerésre vonatkozó fenti rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha a jelentkező a szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakon szerzett fokozatot.

Amennyiben az oklevél nem tartalmazza az oklevél minősítését, az oklevél minősítéséről az oklevelet kiállító felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás fogadható el, kivéve, ha a jelentkező a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szerzett diplomát.