Az intézet célja

A Rendőrtiszti Főiskola Katasztrófavédelmi Tanszékének, valamint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vegyi- és Katasztrófavédelmi Intézet Katasztrófavédelmi Tanszékének, Tűzvédelmi és Tűzoltó Tanszékének feladatait a 2012. január 1-én megalakult Nemzeti Közszolgálati Egyetemen egy önálló, karoktól független Katasztrófavédelmi Intézet (KVI) vette át.

A KVI folytatja a jogelőd oktatási intézményekben (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Rendőrtiszti Főiskola) korábban megkezdett katasztrófavédelmi képzéseihez kapcsolódó szakmai tantárgyak oktatását, a szakmai oktatás szervezését.

Ezen túl fő feladatát képezi a 2013-tól indítani tervezett katasztrófavédelmi alapszak és három szakiránya - katasztrófavédelmi műveleti, tűzvédelmi és mentésirányítási, iparbiztonsági - képzési dokumentumainak előkészítése a szak, szakirányok létesítéséhez és indításához.

Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák

Az egyetemi képzés közös célja a közszolgálati életpályára készülők azonos alapértékek mentén történő szocializációja, a majdani pályaíven történő mobilizáció megalapozása, a mindennapi együttműködés megkönnyítése a hivatásrendek képviselői között.

Az alapszakon folyó képzés célja olyan katasztrófavédelmi szervezők képzése, akik a katasztrófavédelmi szerveknél a hivatásos, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságnál, a közigazgatási és a gazdasági szerveknél katasztrófavédelmi, tűzvédelmi (tűzoltói), iparbiztonsági feladatok ellátására alkalmasak, ismerik a katasztrófa-, a tűzvédelmi- és az iparbiztonsági igazgatásban alkalmazandó jogszabályokat, szabványokat, elveket, eljárásokat és eszközöket. Képesek az adott szervezetben önálló szakmai munkavégzésre, kellő gyakorlat megszerzésével vezetői feladatok ellátására, továbbá olyan mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek, amelyek birtokában képesek a képzés második ciklusban mester szakon történő folytatásához.

Célunk, hogy az alapképzési szakon végzettek megismerjék:

 • a közigazgatási rendszerszemlélet összefüggéseit és a rendészetigazgatási tevékenység ellátásához szükséges általános és speciális szakmai eljárási szabályokat;
 • a rendészeti igazgatás alapfogalmait és alapelveit, azok gyakorlati alkalmazásának szabályait;
 • a katasztrófavédelmi szervek szervezeti felépítésének, működésének, munkamódszereinek, szolgálati feladatainak alapvető szabályait, azok összefüggéseit és gyakorlati alkalmazásának módszereit;
 • a humán erőforrás gazdálkodás és az egyes szakirányok gazdálkodási alapelveit, azok megvalósításának szabályait;
 • a hazai és a nemzetközi katasztrófavédelmi szervekkel történő együttműködés szabályait;
 • a szakirányokra vonatkozó informatikai rendszerek, azok működtetéséhez szükséges speciális technikai eszközök alkalmazásának rendjét;
 • a rendvédelmi szervek, illetőleg a közigazgatási szervek és a gazdálkodó szervek speciális szakmai erkölcsi és fizikai követelményeit.

Az indítani tervezett szakirányok követelményei

A Katasztrófavédelmi műveleti szakirányon tanulók ismerjék meg:

 • a katasztrófák elleni védekezés szervezeti és irányítási rendszerét, az ezt meghatározó szabályozásokat és gyakorlati megoldásokat;
 • a katasztrófa-megelőzés, a védekezés és a helyreállítás feladatrendszerének összekapcsolódásait, ezen feladatokban közreműködő közigazgatási szervek tevékenységének összehangolását;
 • a lakosság katasztrófavédelmi és polgári védelmi felkészítésével kapcsolatos feladatokat, azok végrehajtásának gyakorlati megoldásait;
 • a katasztrófavédelmi és polgári védelmi hatósági tevékenységet;
 • a polgári védelmi szervezetek létrehozásának és a működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásának szabályait;
 • a katasztrófa-elhárításban és a polgári védelemben résztvevő karitatív szervezetekkel való együttműködés alapelveit.

A Tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányon ismerjék meg:

 • a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló jogszabályokban és az azokhoz kapcsolódó irányítási és belső normatívákban foglaltakat;
 • a tűzvédelmi hatósági, szakhatósági és a tűzvizsgálati feladatokra vonatkozó jogszabályokat, szabványokat, azok gyakorlati alkalmazásának rendjét;
 • a tűzvédelmi szabályok megsértőivel szemben alkalmazható felelősségre vonások rendszerét, azok alkalmazásának szabályait;
 • a tűzoltás, műszaki mentéssel kapcsolatos szervező, előkészítő, operatív irányító feladatokat;
 • az elsődleges katasztrófa-elhárítási beavatkozásokkal összefüggő tűzoltói tevékenységeket;
 • az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok, valamint a tűzvédelmi szervezetek működésére, szakmai irányítására és felügyeletére vonatkozó jogszabályokat, azok gyakorlati alkalmazásának rendjét;
 • a tűzoltásban, műszaki mentésben és az elsődleges katasztrófa-elhárításban a társszervekkel történő együttműködés szabályait.

Az Iparbiztonsági szakirányon sajátítsák el:

 • a veszélyes üzemek létesítésére, működésére vonatkozó jogszabályokban, szabványokban és hatósági előírásokban foglaltakat, azok gyakorlati alkalmazásának rendszerét;
 • a veszélyes anyagok különféle szállítási módozataival kapcsolatos jogszabályi és hatósági előírásokat, az ezekre vonatkozó hatósági eljárás rendjét;
 • a kritikus infrastruktúrákkal összefüggő hazai és nemzetközi szabályozásokat, azok működési rendjét meghatározó biztonsági követelményrendszereket.

Célunk, hogy végzettek alkalmasak legyenek:

 • a szakmai hatósági jogalkalmazásra;
 • a mentésirányításban beosztott parancsnoki feladatok ellátására;
 • a társszervekkel történő együttműködésre.

A Katasztrófavédelmi műveleti szakirányon

 • a katasztrófavédelmi hatósági feladatok végzésére;
 • a polgári védelemmel kapcsolatos tervezési szervezési és koordinációs feladatok ellátására;
 • a lakosság felkészítésével, tájékoztatásával összefüggő tevékenységekre;
 • a védekezési és a helyreállítási munkák koordinálására.

A Tűzoltási és mentésirányítási szakirányon

 • a tűzvédelmi hatósági tevékenységre, a tűzvizsgálatra;
 • a tűzoltási, műszaki mentési és elsődleges katasztrófa-elhárítási feladatokkal kapcsolatos beosztott vezetői feladatokra;
 • az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok, tűzvédelmi szervezetek szakmai irányítására.

Az Iparbiztonsági szakirányon

 • a veszélyes üzemek létesítésével, működtetésével összefüggő biztonsági feladatok ellátására;
 • a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos hatósági tevékenység végzésére;
 • a kritikus infrastruktúrák védelméből adódó feladatok ellátására.

Az alapfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó tervezett ismeretkörök

Alapozó ismeretek:

 • jogi- és államtudományi alapismeretek (bevezetés az állam- és jogtudományokba);
 • nemzetközi és EU-jogi alapmodul (nemzetközi és európai uniós alapismeretek);
 • általános igazgatási modul (bevezetés a közigazgatástanba);
 • humán menedzsment alapismeretek (magatartástudományi alapismeretek, pszichológiai alapismeretek, közszolgálati menedzsment alapjai, kommunikációs és retorikai alapismeretek, etikett, protokoll, bevezetés a közszolgálati elektronikus rendszerekbe);
 • társadalomtudományi alapismeretek (politológiai alapismeretek, szociológiai alapismeretek; etikai alapismeretek);
 • gazdasági alapismeretek (államháztartástani alapismeretek); biztonsági alapismeretek (adat- és titokvédelem, katasztrófák elleni védekezés alapjai, biztonsági tanulmányok, hadelmélet alapjai, nemzetbiztonsági alapismeretek);
 • szakmatörténeti alapismeretek (bevezetés a szakmatörténetbe).

Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei

 • belügyi alapmodul,
 • jogi és államtudományi modul (alkotmányjog, közigazgatási jog);
 • kommunikációs modul (idegen nyelv);
 • rendészeti humánmenedzsment (pszichológia);
 • fizikai felkészítés modul (testnevelés);
 • informatikai modul (szakmai informatikai rendszerek);
 • természettudományi alapozó ismeretek (alkalmazott természettudományi ismeretek);
 • katasztrófavédelmi jogi alapok (katasztrófavédelmi jog és igazgatás; katasztrófavédelmi felelősség rendszere; nemzetközi katasztrófavédelmi jog).

A Szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei

Differenciált szakmai ismeretek

 • Katasztrófavédelmi műveleti szakirányon:

katasztrófa-megelőzés; polgári védelmi szakismeret; katasztrófa-elhárítás beavatkozási rendszere; katasztrófa-elhárítás technikai ismeretek; katasztrófák következményeinek felszámolása; katasztrófavédelem finanszírozási rendszere; tűzvédelmi szakismeret; tűzvizsgálattan.

 • Tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányon:

tűzmegelőzési ismeretek; tűzvizsgálattan; tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófa-elhárítási ismeretek; tűzoltó technikai ismeretek; katasztrófa- és polgári védelmi ismeretek; iparbiztonsági szakismeretek; tűzvédelem finanszírozási rendszere.

 • Iparbiztonsági szakirányon:

iparbiztonságtan, ipari veszélyhelyzetek felszámolása; kritikus infrastruktúrák védelme; veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek; katasztrófa- és polgári védelmi szakismeret; tűzvédelmi szakismeret; technikai ismeretek; iparbiztonság gazdasági alapjai.

A szakképzettség várható hasznosulási területei

A szakon végzettek számára az alapképzés megszerzését követően a katasztrófavédelmi igazgatás, a tűzvédelemi igazgatás, a tűzoltóság, és a közigazgatás, továbbá a különféle gazdasági ágazatok is alkalmazási lehetőséget biztosítanak. A katasztrófavédelmi igazgatás szervezete 2012. január 1-től megújult, nem csak a meglévő szakterületek igényelnek felsőfokú végzettségű szakembereket, hanem az újként megjelenő iparbiztonsági igazgatás is várja a célirányosan felkészített szakembereket. A hivatásos tűzoltóság szervezetében az elkövetkezendő években jelentős változások várhatók. Az állomány megfiatalodott, átlagéletkora nem éri el a 32 évet, ennek következtében kevés azoknak a szakembereknek a száma, akik megfelelő szakmai tapasztalattal és felsőfokú képesítéssel is rendelkeznek. Ugrásszerűen megnövekedett az igény a már szolgálatot teljesítő tűzoltók körében a felsőfokú végzettség megszerzése iránt, ezt bizonyítja, hogy mind az RTF, mind a ZMNE által indított levelező képzéseken a jelentkezők száma meghaladja a felvehető létszám keretet, annak ellenére, hogy a képzés mindkét helyen költségtérítéses.

A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény kötelezően írja elő az önkormányzatok döntő többségének, hogy megfelelő felkészültségű közbiztonsági referenst alkalmazzanak. Ezen a területen még nem dolgoznak felsőfokú végzettségű katasztrófavédelmi szakemberek. Hasonló a helyzet a nemzetgazdaság irányításában résztvevő ágazati minisztériumok körében is. A megnövekedett katasztrófa-veszélyek miatt mindennapos igény, hogy a Honvédség és a különböző rendvédelmi szervek aktívan bekapcsolódjanak a katasztrófa-elhárításba. Ezért számukra is nélkülözhetetlen, hogy egységeik irányításához katasztrófavédelmi ismeretekkel is bíró parancsnoki állománnyal rendelkezzenek.

A gazdálkodó szervek körében megnövekedett a veszélyes üzemek száma és az elmúlt időszakban bekövetkezett balesetek, illetve katasztrófák sürgetően jelzik az igényt, hogy ezek a gazdálkodó szervek jól felkészült, felsőfokú képesítéssel rendelkező katasztrófavédelmi, illetőleg tűzvédelmi munkatársakat foglalkoztassanak. Ez kiegészül a 2012-től működő önkormányzati és az átalakuló létesítményi tűzoltóságok szakember igényével.

Ennek alapján megállapítható, hogy a jövőben az évente végző 200-250 felsőfokú katasztrófavédelmi, illetőleg tűzvédelmi (tűzoltó) képzettséggel rendelkező szakember munkába állítása reális, megalapozott szükségletet jelez. Ugyanakkor az ágazati felügyeletet gyakorló minisztérium és országos szakmai irányító szerve határozott igénye, hogy a hivatásos állományba csak felsőfokú szakmai képesítéssel rendelkezők kapjanak tiszti kinevezést.